Opsigelse

handshake opsigelse

Du kan altid opsige din arbejdskontrakt

En lønmodtager kan altid vælge at opsige sin arbejdskontrakt og behøver ikke at have en specifik grund til opsigelsen. En mundtlig opsigelse er reelt set gyldig, det anbefales dog, at man som arbejder sikrer et skriftligt dokument, der beviser, at opsigelsen er modtaget af arbejdsgiveren. Således undgår man eventuelle misforståelser eller tvister, hvis det bliver nødvendigt at bevise, at du har sagt op. På kontrakten fremgår en opsigelsesvarsel. En henvisning kan sommetider forekomme til en overenskomst eller til funktionærloven, og i så fald følges disse regler. Hvis man arbejder på prøvetid, kan man derimod sige op med en dags varsel.

Under opsigelsesperioden skal arbejderen fortsat møde op og udføre sit job. I de fleste tilfælde har arbejderen en måneds opsigelsesvarsel, med mindre andet fremkommer på ansættelseskontrakten. Det betyder, at man ved opsigelse af job arbejder resten af måneden, plus yderligere en måned. Opsiger man f.eks. sit job den 13. februar, arbejder man altså resten af februar og marts måned. Hvis tavshedspligt er et jobkrav, må en sådan heller ikke brydes fra medarbejderens side. Hvis både arbejdsgiveren og medarbejderen ønsker det, kan man afholde en fratrædelsessamtale, hvor arbejdsgiveren kan modtage feedback omkring eventuel kritik og medarbejderens erfaringer af virksomheden. Vær opmærksom på, at en opsigelse fra medarbejderens side påvirker dagpengeretten og betyder en vis karantæneperiode, inden man kan modtage dagpenge fra sin a-kasse. For specifik information omkring din situation, bør du tage kontakt til a-kassen, du er medlem af.

At blive fyret

Når en arbejdsgiver vælger at opsige en lønmodtager, skal denne, i modsætning til medarbejderen, have en saglig begrundelse for opsigelsen. En opsigelse må altså ikke forekomme, blot fordi arbejdsgiveren ønsker det. Ifølge forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle eller afskedige en medarbejder på baggrund af faktorer såsom religion, race, handicap eller alder, og i overensstemmelse med ligebehandlingsloven ikke diskriminere eller afskedige nogen på grund af køn, graviditet eller at denne er/har været på barselsorlov. Hvis du ikke mener, at din afskedigelse er retfærdig, bør du tage kontakt til din fagforening, som hjælper dig med at vurdere, om den er rimeligt begrundet. Gyldige årsager til opsigelse kan omhandle faktorer, der inkluderer mangel på arbejdsopgaver eller omstruktureringer inden for virksomheden, over til samarbejdsproblemer eller for mange sygedage fra medarbejderens side. Det er i ekstreme situationer muligt at bortvise en medarbejder øjeblikkeligt, hvis denne groft misligholder sit arbejde, f.eks. i tilfælde af tyveri, voldelig adfærd på arbejdspladsen eller efter adskillige advarsler for alvorlig forseelse. I et sådan ekstremt tilfælde er der ingen opsigelsesvarsel, og udbetaling af løn stopper med det samme.

Der er krav på, at offentlige ansatte skal høres, inden en afskedigelse kan forekomme. Arbejdsgiveren skal beskrive, hvorfor denne planlægger at afskedige medarbejderen, som kan komme med en udtalelse, inden afskedigelsen sker. Efter høringssvaret kan arbejdsgiveren sommetider ændre opfattelse om situationen.

Både mundtligt og skriftligt

Det anbefales, at en opsigelse ikke blot sker mundtligt men også forekommer på skrift. En opsigelse bør indeholde punkter som medarbejderens og arbejdsgiverens navne, opsigelsesvarsel og dato for lønmodtagerens sidste arbejdsdag, grund til opsigelsen, hvis den forekommer fra arbejdsgiverens side, samt eventuel resterende ferie og tilbagelevering af ejendele til arbejdsgiveren. Hvor lang opsigelsesvarsel der gælder, afhænger af ansættelsens varighed. Desto længere tid ansættelsen har varet, desto længere opsigelsevarsel. Ved ansættelse op til seks måneder gælder normalt en måneds varsel, og ved op til tre års ansættelse handler det normalt om tre måneders varsel. Arbejdsgiveren kan vælge om medarbejderen skal fortsætte sit arbejde under opsigelsesperioden, eller om en fritstilling eller suspendering er at foretrække. Hvis lønmodtageren fritstilles eller suspenderes, behøver denne ikke møde op under hele perioden men vil stadig modtage fuld løn, feriepenge og pension for perioden. Forskellen på de to er, at medarbejderen skal stå til rådighed og kan blive kaldt ind på arbejde ved suspendering, hvorimod du siger farvel til arbejdspladsen, hvis du bliver fristillet.

Mange gange skriver arbejdsgiveren i forbindelse med opsigelse af ansættelseskontrakten et bevis på den arbejdede tid, også kaldet en tjenesteattest. Det er reelt set kun obligatorisk at gøre det til funktionærer, men mange arbejdsgivere gør dette, hvis de ikke vil skrive en anbefaling. Ved lønmodtagerens fratrædelse udbetales desuden feriepenge, og hvis pension er en del af lønnen, vil medarbejderen også få pension for opsigelsesperioden. Hvis medarbejderen bliver afskediget af arbejdsgiveren, kan fratrædelsesgodtgørelse forekomme. Beløbet afhænger af, om man er funktionær eller ej og ansættelsesforholdets varighed.

Fyret

Ikke fyret uden en grund Danske lønmodtagere har krav på retfærdige og trygge ansættelses- og arbejdsvilkår, hvilket blandet andet indebærer, at du ikke blot kan blive fyret uden en grund. Din arbejdsgiver har ret til at opsige dig som medarbejder, så længe denne følger det...
Læs mere

Ansættelseskontrakt

Et krav for alle arbejdsgivere Alle arbejdsgivere skal formulere og udlevere en ansættelseskontrakt til lønmodtageren, som arbejder mere en 8 timer pr. uge og som er ansat over 1 måned hos arbejdsgiveren. Den skal være skriftlig, og den ansatte skal senest modtage ansættelsesbeviset en måned...
Læs mere

A-kasse for nyuddannede

Der er mange fordele ved at være medlem af en a-kasse, som blandt andet kan hjælpe dig, når det kommer til karriererådgivning og jobsøgning, og som ofte tilbyder nyttige kurser og seminarer og fungerer som en økonomisk sikkerhed ved ledighed. Du kan finde mange...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?