Ansættelseskontrakt

Ansaettelseskontrakt sign

Et krav for alle arbejdsgivere

Alle arbejdsgivere skal formulere og udlevere en ansættelseskontrakt til lønmodtageren, som arbejder mere en 8 timer pr. uge og som er ansat over 1 måned hos arbejdsgiveren. Den skal være skriftlig, og den ansatte skal senest modtage ansættelsesbeviset en måned efter den første arbejdsdag. Arbejdsgiveren skal desuden kunne bevise, at den ansatte har modtaget kontrakten og derfor anbefales det, at de to involverede parter underskriver ansættelsesbeviset. Hvis arbejdsgiveren ikke udleverer en ansættelseskontrakt skal lønmodtageren først anmode om at modtage den, og hvis det ikke sker, kan et krav på udbetaling af godtgørelse til arbejderen eventuelt ske. Beløbet for godtgørelsen bestemmes af ”Loven om ansættelsesbeviser”, som siger, at mangelfuld ansættelseskontrakt uden væsentlig påvirkning kan føre til 2500 – 5000 kr i godtgørelse og mangelfuld ansættelseskontrakt med væsentlig betydning mellem 7500 – 10.000 kr.

Ansættelseskontrakter i Danmark er normalt på dansk men må gerne være på engelsk, hvis du taler eller skriver engelsk på jobbet, eller koncernsproget er engelsk. En ansættelseskontrakt skal indeholde visse punkter. Obligatoriske oplysninger er lønmodtagerens og arbejdsgiverens navn og adresse, på hvilken plads arbejdet primært udføres, en beskrivelse af arbejdet, starttidspunktet for jobbet samt ansættelsens forventede varighed. Derudover skal oplysninger om løn og udbetalingstidspunkt beskrives, arbejdstiderne nævnes, opsigelsesvarsler fra både lønmodtager og arbejdsgiver opgives, arbejderens ferierettigheder og aftaler eller kollektive overenskomster, der regulerer arbejdsvilkårene, angives.

Det er i orden, hvis visse punkter omkring opsigelsesvarsel, regler omkring ferie og information om løn ikke er direkte nævnt i ansættelseskontrakten, men i så skal der forekomme en henvisning til en overenskomst, hvor punkterne beskrives nærmere. Hvis du er funktionær, dvs. arbejder med kontorarbejde eller handel, kliniske eller tekniske bistandsydelser, tilsyn eller arbejdsledelse, følger du funktionærloven. I funktionærloven er bl.a. løn ved sygdom, opsigelsesvarsel og provision beskrevet, som gælder specielt for funktionærarbejdere. Som arbejder med en tidsbegrænset ansættelse gælder, at du ikke må arbejde under ringere vilkår i forhold til, hvis du var fastansat i samme stilling. Du skal altså have ret til optjening af ydelser som pension og feriepenge og få betalt for overtidsarbejde på lige fod med fastansatte medarbejdere. Din arbejdsgiver må heller ikke blive ved med at forlænge din kontrakt som tidsbegrænset ansat fremfor at fastansætte dig. Hvis du er i tvivl om reglerne omkring tidsbegrænsede jobstillinger, kan du læse mere i Loven om tidsbegrænset ansættelse eller spørge din fagforening om råd.

Vigtigt at følge loven

Det er vigtigt, at en ansættelseskontrakt ikke er i strid med gældende lovgivning. Det er for eksempel ulovligt at kræve, at en ansat er medlem af en specifik fagforening. Eftersom der er fagforeningsfrihed i Danmark er det op til det enkelte individ at vælge, om denne vil være medlem eller ej af en fagforening og i så fald frit vælge hvilken fagforening, man vil registrere sig hos. Derudover må en arbejdsgiver heller ikke skrive i en ansættelseskontrakt, at ansættelsen ophører, når en lønmodtager fylder 70 år, eller at arbejderen har tavshedspligt, når det kommer til lønforhold. Du har altid ret til at videregive information om dine lønforhold ifølge reglerne i Ligelønsloven.

Det er muligt at forhandle om flere punkter på ansættelsesbeviset og komme frem til en personlig aftale. Det eneste, man skal respektere, er naturligvis lovgivningen. Arbejdsgiver og lønmodtager kan for eksempel forhandle sig frem til punkter såsom regler for overarbejde, kunde- og konkurrenceklausuler, samt opsigelsesfrister inden for prøvetiden. Læs altid kontrakten nøje igennem og vær sikker på, at du har forstået og er enig i alle punkter, inden du underskriver den.

Hvis ændringer forekommer under ansættelsesperioden, skal de noteres på skrift enten i selve ansættelseskontrakten eller som et tillæg til den. Dette skal ske senest en måned efter, at ændringerne er begyndt at gælde. Det kan for eksempel dreje sig om en lønstigning, eller at lønmodtageren opnår ekstra ferie. Hvis du får en ny kontrakt, er det desuden en god idé at beholde den gamle. Ind imellem kan du have brug for at vende tilbage til information i den tidligere kontrakt, f.eks. når det drejer sig om, hvornår du startede ansættelsen i sin tid.

Få hjælp fra fagforeningen

Hvis du skulle have overvejelser eller spørgsmål om din ansættelseskontrakt, kan du henvende dig til din fagforening. Få eventuelt fagforeningen til at læse kontrakten igennem, inden du underskriver, så er du på den sikre side, hvis der er noget, du ikke helt forstår. Din fagforening assisterer dig gerne i processen og er der for at sikre enighed mellem lønmodtager og arbejdsgiver, så misforståelser og konflikter undgås. 

Fyret

Ikke fyret uden en grund Danske lønmodtagere har krav på retfærdige og trygge ansættelses- og arbejdsvilkår, hvilket blandet andet indebærer, at du ikke blot kan blive fyret uden en grund. Din arbejdsgiver har ret til at opsige dig som medarbejder, så længe denne følger det...
Læs mere

Opsigelse

Du kan altid opsige din arbejdskontrakt En lønmodtager kan altid vælge at opsige sin arbejdskontrakt og behøver ikke at have en specifik grund til opsigelsen. En mundtlig opsigelse er reelt set gyldig, det anbefales dog, at man som arbejder sikrer et skriftligt dokument, der beviser,...
Læs mere

A-kasse for nyuddannede

Der er mange fordele ved at være medlem af en a-kasse, som blandt andet kan hjælpe dig, når det kommer til karriererådgivning og jobsøgning, og som ofte tilbyder nyttige kurser og seminarer og fungerer som en økonomisk sikkerhed ved ledighed. Du kan finde mange...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?